AVÍS LEGAL.

Llei de los Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico. (LSSICE).

Roselló Sangenís Arquitectes, S.C.P. posa a disposició dels usuaris el present documento, amb el que pretén donar compliment a las obligacions disposades a la Llei 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N º 166, així como informar a tots els usuaris de la pàgina web de quines són las condicions d’us.

Tota persona que accedeix a aquesta pàgina web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a la observança y compliment rigorós de las disposicions aquí expressades, així como a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

 

 1.     Objecte i Informació General.

El present Avís Legal regula l’accés i ús de la pàgina web www.rosello-sangenis.com, (des d’ara, “la Web”) que Roselló – Sangenís Arquitectes, S.C.P. (en endavant: "Roselló - Sangenís") posa a la disposició dels Usuaris, en la seva qualitat de titular i gestora de la Web. Les dades de Roselló - Sangenís són les següents:

1.    Dades Identificatives

Denominació:                   Roselló – Sangenís Arquitectes, Sociedad Cívil Profesional.

N.I.F.:                               J61571741.

Adreça:                            Plaça de la Farga 2, bxs. 1era. 08014 Barcelona.

Nom comercial:                 Roselló – Sangenís Arquitectes.

Nom del domini:               http:// www.rosello-sangenis.com

Correu Electrònic:             (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Registre:                            Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en data 6 d’octubre de 2008 en el Volum 40766, Foli 35, Full B 374423, Inscripció 1.

Coac:                                Inscrita al Registre de Societats professionals del COAC de conformitat amb la Llei 2/2007, de 15 de març de Societats Professionals, amb data 11 de desembre de 2008.

 

2.    Activitat Reglada

Col·legi Professional:        Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

Nº Col·legiats:                             23.575/1.

                                                    26.976/1.

Títol acadèmic oficial:        Títol  Universitari  Oficial d’Arquitectura per l’ETSAB.

Estat d’expedició:                         España (UE)

 

Aquest Avís Legal regeix l’accés i ús de la Web. No obstant l’anterior, la utilització d’espais o serveis continguts en la Web pot estar subjecta a altres condicions d’utilització. En aquest cas, haurien de complir-se igualment les condicions que corresponguin les quals s’informaran degudament.

Roselló - Sangenís es reserva el dret d’en qualsevol moment completar, modificar o substituir el present Avís Legal, així com qualssevol altres condicions generals o particulars, entenent-se que la mera publicació de tals canvis en la Web tindrà efectes de notificació. Per això, preguem a l’Usuari que les llegeixi atentament cada vegada que accedeixi al Portal, abstenint-se de fer ús de la Web si no estigués d’acord amb qualsevol de les condicions establertes.

 

2.     Drets i obligacions de l’Usuari.

L’accés a la Web és responsabilitat exclusiva dels Usuaris, i suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús vigents a cada moment, pel que aquests han de llegir atentament el present Avís Legal sempre que accedeixin a la Web. La utilització de qualsevol dels serveis oferts atribueix, des del seu començament, la condició d’Usuari i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves d’aquest Avís Legal.

Per a l’accés als serveis de la Web, en tot el que no tingui caràcter gratuït o imposi una sèrie d’obligacions, l’Usuari haurà de ser major d’edat i disposar de la capacitat legal i representació necessària per a contractar.

La utilització dels serveis oferts en la Web implica que l’Usuari ha acceptat complir amb els requisits d’aquests serveis i l’Avís Legal de la Web.

L’Usuari que accedeix a la Web es compromet a complir aquest Avís Legal i les especials instruccions d’ús que se li mostrin a cada moment. Tanmateix, es compromet a obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums i amb bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei que es tracti. Així, l’Usuari no podrà efectuar modificació ni alteració alguna dels continguts de la Web, a excepció de les dades que l’Usuari hagi introduït, ni perjudicarà de forma alguna la seva integritat o funcionament.

Roselló - Sangenís podrà suprimir o suspendre l’accés a la Web a l’Usuari que hagi incomplert qualsevol de les obligacions expressades en aquest Avís Legal. L’Usuari que incompleixi voluntàriament qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que, com a conseqüència dels mateixos, causi a Roselló – Sangenís.

 

 3.     Exclusió de Responsabilitat.

Roselló - Sangenís es reserva el dret a interrompre l’accés al Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

Roselló - Sangenís no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en la Web, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari derivats d’aquesta informació.

Roselló - Sangenís no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari derivats de fallades en la connexió a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del Servei de la Web o per causes de Força Major.

 

 4.     Propietat Intel·lectual i Industrial. Hipervincles.

Tots els continguts, marques, dissenys, logotips, icones, software, noms comercials, noms de domini i qualsevol altre signe o element susceptible de protecció per drets de propietat intel·lectual o industrial que formin part de la Web són propietat de Roselló - Sangenís o de domini públic o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en la mateixa i que figuren com autors o titulars dels drets.

En cap cas s’entendrà que es concedeix llicència alguna o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets, ni es confereix cap dret, i especialment, d’explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit de Roselló - Sangenís o dels tercers corresponents. Les violacions de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial als quals es refereix aquest apartat seran perseguides mitjançant les accions penals i civils contemplades en la legislació vigent.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hipervincle entre la seva pàgina web i la Web (des d’ara l’“hipervincle”) haurien de comptar amb l’autorització expressa i inequívoca de Roselló - Sangenís i complir les condicions següents:

-      L’hipervincle únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici de la Web, o a l’instant concret que autoritzi Roselló – Sangenís.

-      No es crearà un frame sobre les pàgines web de la Web.

-      No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre Roselló - Sangenís, els seus directius, persones i els seus productes i/o serveis.

-      No es declararà ni es donarà a entendre que Roselló - Sangenís ha autoritzat l’hipervincle o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a la disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’hipervincle.

-      Excepció feta d’aquells que formin part del mateix hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi l’hipervincle no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Roselló - Sangenís.

-      La pàgina web en la qual s’estableixi l’hipervincle no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

 

L’establiment de l’hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre Roselló - Sangenís i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de Roselló - Sangenís dels seus continguts o serveis.

 

 5.     Protecció de Dades.

Roselló - Sangenís, compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, vénen sent tractades d’acord amb les exigències legals. El detall en relació a protecció de dades el trobarà a la Política de Privacitat i, en cas necessari en les clàusules de protecció de dades que puguin existir en aquells llocs de la Web a on es poguessin sol·licitar dades personals.

 

 6.     Cookies.

En relació a les cookies consulti la política de cookies de la Web.

 

 7.     Llei Aplicable.

El present Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Per als casos que la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, ambdues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).